Genio Music Academy : จินิโอ มิวสิค อคาเดมี


เรียนไวโอลิน, สอนไวโอลิน, สอนดนตรี, เรียนกีต้าร์, สอนกีต้าร์, สอนกีต้าร์โปร่ง, เรียนดนตรี, เรียนดนตรีไทย, สอนดนตรีไทย


31/108 ลาดพร้าว ซอย1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel : 091-875-6973
E-mail : contact@geniomusicacademy.com

                                          Genio Music Academy
                                         สถาบันดนตรีแห่งความสุข
              "สอนโดยคุณครูผู้สอนจากสถาบันดนตรีชั้นนำ ส่งตรงถึงบ้านคุณ"

  Genio Music Academy  ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ผู้รักในเสียงดนตรี และคุณครูดนตรีผู้มีฝัน ซึ่งผ่านการสอนจากสถาบันดนตรีชั้นนำของประเทศหลากหลายสถาบัน ทั้งในนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์และระดับสติปัญญาที่ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษ

  กว่าจะเป็น   Genio Music Academy   คุณครูผู้มีฝันเฝ้าเก็บความรู้ สังเกต วิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนดนตรีของนักเรียนมากว่า 5 ปี จนตกผลึกทางความคิด ค้นพบแนวทางการสอน และศาสตร์แห่งการเรียน ที่จะทำให้ผู้เรียนค้นพบแก่นแท้ของดนตรี นั่นคือ ความสุข

  ภารกิจหลักของสถาบัน คือ การจัดบริการสอนด้านดนตรี เพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพของเด็กๆ ระดับปฐมวัย ในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงการสอนดนตรีเพื่อเสริมสร้างความสุขแก่ผู้คนทุกระดับ

  Genio Music Academy   มุ่งเน้นให้ ผู้เรียนทุกคน ค้นพบความสุขจากการเล่นดนตรี เพื่อใช้ดนตรีเป็นตัวช่วยพัฒนาอัจฉริยภาพด้านต่างๆ อย่างสมบูรณ์พร้อม ทั้งด้านอารมณ์และสติปัญญา

  โดยทางสถาบันได้พัฒนาหลักสูตร ที่เหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียนในแต่ระดับวัย ควบคู่กับหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

  ซึ่งให้ความสำคัญสูงสุดกับศาสตร์การสอนที่สนุกสนาน โดยคัดเลือกคุณครูทีมีจิตวิทยาด้านการสอน และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เข้ามาถ่ายทอดประสบการณ์แห่งดนตรีให้แก่เด็กๆ ด้วยหวังให้ผู้เรียนได้รับความสุขอย่างเต็มที่ขณะเรียน