Genio Music Academy : จินิโอ มิวสิค อคาเดมี


รับสอนดนตรีตามบ้าน, รับสอนดนตรี, รับสอนขิม, รับสอนไวโอลินเด็ก (Violin), รับสอนดนตรีผู้สูงอายุ, เรียนดนตรีที่บ้าน


31/108 ลาดพร้าว ซอย1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel : 091-875-6973
E-mail : contact@geniomusicacademy.com

คีย์บอร์ด (Keyboard)
คีย์บอร์ด (Keyboard for Kids)

ระยะเวลาการเรียน - 6 ครั้ง, 12 ครั้ง (ต่อ 1 Course)
ลักษณะการเรียน - เรียนเดี่ยว, เรียนเป็นกลุ่ม
เหมาะสำหรับ - วัยเด็ก 3 - 9 ปี, วัยรุ่น 10 - 23 ปี, วัยทำงาน 24 ปี เป็นต้นไป
• วัตถุประสงค์    ในหลักสูตรคียบอร์ด (Keyboard) และคีย์บอร์ด (Keyboard for Kids) นั้นจะพัฒนาทักษะให้กับผู้เรียนในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาทักษะการใช้มือและตาในการประสานงานการทำงานร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการฝึกฝนในคาบเรียนและการฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดความชำนาญ และสามารถต่อยอดพัฒนาไปสู่ขั้นที่สูงขึ้นไปอีก ทั้งยังเป็นการพัฒนาในด้านทักษะการฟัง เสริมสร้างสมาธิ เพิ่มความมั่นใจ รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตัวผู้เรียน
• รายละเอียดการสอน    ผู้เรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจ ตั้งแต่ทักษะการฟัง การอ่านโน้ตดนตรี เพื่อปูพื้นฐานทางดนตรีที่ถูกต้องสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
• หลักสูตรที่ใช้ในการเรียน    ทางสถาบันดนตรี Genio Music Academy ได้ใช้หลักสูตรในการเรียนการสอนดนตรีที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ เช่น Music for Little Mozart, Suzuki Method, Dalcroze, Carl Orff เป็นต้น และนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละวัย