Genio Music Academy : จินิโอ มิวสิค อคาเดมี


รับสอนดนตรีตามบ้าน, รับสอนดนตรี, รับสอนขิม, รับสอนไวโอลินเด็ก (Violin), รับสอนดนตรีผู้สูงอายุ, เรียนดนตรีที่บ้าน


31/108 ลาดพร้าว ซอย1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel : 091-875-6973
E-mail : contact@geniomusicacademy.com

ดนตรีบำบัด (Music Therapy)

ระยะเวลาการเรียน - 6 ครั้ง, 12 ครั้ง (ต่อ 1 Course)
ลักษณะการเรียน - เรียนเดี่ยว, เรียนเป็นกลุ่ม
เหมาะสำหรับ - วัยเด็ก 3 - 9 ปี, วัยรุ่น 10 - 23 ปี, วัยทำงาน 24 ปี เป็นต้นไป
• วัตถุประสงค์    โดยในหลักสูตรนี้จะใช้ดนตรี เป็นเครื่องมือสำคัญในการฝึกความจำ ฝึกสมาธิ ฝึกทักษะในการฟังและพูด เช่น ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับความจำ สมาธิ หรือมีอาการหลงๆลืมๆ โดยดนตรีจะสามารถบำบัดให้ผู้ที่มีปัญหามีอาการดีขึ้นกว่า 80 % ซึ่งเห็นผลได้ตั้งแต่ 2 – 3 เดือนขึ้นไป ส่วนในกรณีของเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับสมาธิสั้น ดนตรีก็สามารถช่วยฝึกให้เด็กเหล่านี้มีสมาธิที่ดีขึ้น และคิดเป็นเหตุเป็นผล ลดอาการก้าวร้าว โดยในหลักสูตรนี้จะใช้ ไวโอลิน (Violin), คีย์บอร์ด (Keyboard), ดนตรีไทย (Thai Music) เช่น ขิม ในการสอนเป็นต้น
• รายละเอียดการสอน    ดนตรีบำบัด (Music Therapy) ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทั้งในทางร่างกายและจิตใจ ผ่านดนตรีและกิจกรรมประกอบจังหวะต่างๆ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนดนตรีบำบัดสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ
• หลักสูตรที่ใช้ในการเรียน    ทางสถาบันดนตรี Genio Music Academy ได้ใช้หลักสูตรในการเรียนการสอนดนตรีที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ เช่น Music for Little Mozart, Suzuki Method, Dalcroze, Carl Orff เป็นต้น และนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละวัย