Genio Music Academy : จินิโอ มิวสิค อคาเดมี


เรียนไวโอลิน, สอนไวโอลิน, สอนดนตรี, เรียนกีต้าร์, สอนกีต้าร์, สอนกีต้าร์โปร่ง, เรียนขิม, สอนขิม, เรียนตีขิม, สอนตีขิม, เรียนขิมที่ไหนดี, เรียนขิมเบื้องต้น


31/108 ลาดพร้าว ซอย1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel : 091-875-6973
Google+  E-mail : contact@geniomusicacademy.com  arporn nanakhon

 

1.คุณภาพของครูผู้สอนดนตรี
- สถาบันดนตรี Genio Music Academy นำทีมโดยคุณครูคุณภาพ เจ้าของผลงานและรางวัลเกรียติบัตรต่างๆมากมาย ตลอดจนคณาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพดนตรี เพื่อเข้ามาถ่ายทอดประสบการณ์ดนตรีให้แก่ผู้เรียน ในทุกวัย ด้วยความตั้งใจจริงที่จะให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ อย่างสมบูรณ์ทั้งในด้านอารมณ์และสติปัญญหา ตลอดจนความสุขอย่างเต็มที่ในขณะเรียน
2.หลักสูตรการสอนดนตรีได้มาตรฐานชั้นนำ ส่งตรงถึงบ้านคุณ
- หลักสูตรการสอนดนตรี ของสถาบันดนตรี Genio Music Academy นั้นได้นำหลักสูตรการสอนเดียวกันกับสถาบันดนตรีชั้นนำระดับสากล เช่น Suzuki, Dalcroze, Orff Carl Orff เป็นต้น ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยไปว่าเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานการสอนดนตรี มาประยุกต์ผสมผสานกับแนวทางการสอนดนตรีของสถาบันเอง โดยให้ความสำคัญกับตัวผู้เรียนเป็นหลัก ทั้งนี้เราพร้อมจัดส่งคุณครูที่เป็นเอกด้านดนตรี เป็นเลิศด้านการสอน ออกบริการสอนดนตรี ให้กับผู้เรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน ในด้านของเวลาและค่าจ่ายในการเดินทาง
3.หลักสตูรการสอนที่ปรับให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้เรียนในแต่ละวัย
- แนวทางการสอนดนตรีของสถาบันดนตรี Genio Music Academy นั้นนอนจากจะนำหลักสูตรการสอนที่ได้มาตรฐานระดับสากล เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนแล้ว ทางสถาบันยังได้พัฒนาหลักสูตร เพื่อปรับให้เหมาะสมสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้เรียนในแต่ ละบุคคล โดยคุณครูผู้สอนจะเฝ้าสังเกต พฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละบุคคล เพื่อปรับแนวทางและวิธีการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนอยู่ตลอดเวลา โดยใช้หลักการด้านจิตวิทยาเข้าช่วย เป็นต้น
4.เน้นการสอนที่เข้าใจง่าย เป็นกันเองโดยคำนึงถึงความสุขและรอยยิ้มของผู้เรียน
- กว่าจะมาเป็นสถาบันดนตรี Genio Music Academy คุณครูผู้สอนและคณาจารย์ต่างๆ เฝ้าเก็บความรู้ ประสบการณ์ สังเกต และวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนดนตรีของผู้เรียนมากว่า 5 ปี จนตกผลึกทางความคิด ทักษะ ค้นพบแนวทางการสอนและศาสตร์ แห่งการเรียนดนตรี จนเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้เรียนกับสถาบันดนตรี Genio Music Academy ว่า เน้นการสอนที่เข้าใจง่าย เป็นกันเอง โดยจะทำให้ผู้เรียนค้นพบแก่นแท้ของดนตรี นั้นคือ ความสุขและรอยยิ้ม
5.มองเห็นพัฒนาการของผู้เรียนได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบหลักสูตร
- จากการสั่งสมประสบการณ์ การเรียนการสอนดนตรีมากว่า 5 ปี จากสถาบันดนตรีชั้นนำระดับประเทศ จนมาเป็นสถาบันดนตรี Genio Music Academy ในทุกวันนี้ เราได้ตระหนักและเข้าใจดีถึงความต้องการที่หลากหลายที่จะได้รับผลสำเร็จ ที่แตกต่างกันจากการเรียนดนตรี เช่น ผู้เรียนปกติ ได้ใช้ดนตรีเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ , การเรียนดนตรีเพื่อปูพื้นฐาน จนนำไปสู่การต่อยอดในอนาคต หรือ ในผู้เรียนที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์และระดับสติปัญญาที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ ทางสถาบันยังได้ใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือสำคัญในการบำบัดผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเหล่านี้กลับมามีสมาธิที่ดีขึ้น คิดเป็นเหตุเป็นผล และลดอาการก้าวร้าว ผลที่ได้รับกลับมาต่อเนื่องหลังจากการใช้ดนตรีบำบัด และสามารถเห็นผลชัดเจนว่า มีอาการที่ดีขึ้นหลังจากจบหลักสูตรของทางสถาบัน


visitors :  5309
credit :  5 เหตุผลที่ต้องเรียนดนตรีกับเรา สถาบันดนตรี Genio Music Academy